skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Stichting PROV Jeugd en Gezin maakt geen winst. Wij besteden onze inkomsten aan de verwezenlijking van onze doelstellingen.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Onze ondersteuning wordt geleverd op basis van o.a.:

  • Jeugdwet of Wmo indicatie van het wijk- of gebiedsteam van uw gemeente.
  • Indicatie vanuit een gecertificeerde instelling voor gespecialiseerde Jeugd of verlengde Jeugdzorg.
  • Een persoonsgebondenbudget (PGB) op basis waarvan u of uw vertegenwoordiger de zorg bij ons inkoopt.
  • Rechtstreekse betaling door u waarbij een verwijzing van de huisarts nodig is en een aanvullende verzekering van uw zorgverzekering van groot belang is; controleer vooraf of uw aanvullende verzekering voorkomt op de NFG en/of ABvC lijst van deelnemende c.q. vergoeding verlenende zorgverzekeringen (zie NFG lijst).

Geld1

Back To Top