skip to Main Content
0226-355506  info@stichtingprovjeugdengezin.nl

Stichting PROV Jeugd en Gezin streeft er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

In eerste instantie kunt u uw klacht bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Heeft u daarbij graag hulp, dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u ook terecht bij onze externe klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie. Deze klachtenfunctionaris en commissie zijn onafhankelijk. We huren een klachtenfunctionaris en commissie in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht, ofwel ECKG.

Onze interne klachtenregeling en klachtenformulieren

Stichting PROV Jeugd en Gezin heeft een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven. U kunt de reglementen en bepalingen opvragen bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon mevrouw E. Verbruggen of hier downloaden;

Privacyreglement

Klachtenreglement

Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u dit doen via dit online klachtenformulier of via dit printbare klachtenformulier in pdf formaat. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

De klachtenfunctionaris van ECKG bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen;
– de klachtenfunctionaris luistert naar uw probleem en komt samen met u tot een heldere formulering van de klacht;
– met uw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met ons over de klacht;
– de klachtenfunctionaris geeft u informatie over uw rechten;
– de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek.

Wat kan de externe klachtencommissie voor u doen?

De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie personen. De onafhankelijke voorzitter heeft een juridische achtergrond en er neemt minimaal 1 inhoudsdeskundige deel aan de commissie. De commissie beoordeelt klachten op basis van hoor- en wederhoor.

Werkwijze externe klachtencommissie

1. U dient uw klacht in bij de externe klachtencommissie.
2. De ambtelijk secretaris bevestigt de klacht binnen drie werkdagen.
3. De voorzitter toetst of de klacht in behandeling genomen kan worden.
4. Wanneer de klacht in behandeling genomen kan worden;
a) Wordt om uw toestemming gevraagd om de klacht te delen met de organisatie en voor het opvragen van relevante (medische) gegevens.
b) De organisatie moet binnen 10 werkdagen verweer voeren.
c) U krijgt het verweer van de organisatie toegestuurd. Hier kunt u ook op reageren en waar nodig relevante stukken insturen.
d) Wanneer de commissie voldoende informatie heeft kunnen ze een oordeel vormen over de gegrondheid van de klacht;
– Schriftelijke beoordeling; u ontvangt het verslag met een oordeel over de klacht.
– Hoorzitting; wanneer de commissie onvoldoende informatie heeft kan er een hoorzitting georganiseerd worden. U en de zorgorganisatie komen dan bij elkaar en kunnen (met eigen ondersteuning) verweer voeren. U krijgt daarna een schriftelijk verslag met het oordeel over de klacht.

De externe klachtenregelingen en contactgegevens

In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris en klachtencommissie klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg. Ook deze reglementen kunt u opvragen bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon Els Verbruggen of hier downloaden;

Externe klachtenregeling klachtenfunctionaris ECKG

Externe klachtenregeling klachtencommissie ECKG

Onze klachtenfunctionaris van ECKG is op de volgende wijzen te bereiken;

1. Per e-mail: klachtenbehandeling@eckg.nl
2. Telefonisch via het algemeen telefoonnummer: 023 700 1210
(bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00)

U kunt de klachtencommisie van ECKG op de volgende wijzen bereiken;

1. Per post: t.a.v. de ambtelijk secretaris, Lombokstraat 20, 2022 BJ, Haarlem
2. Per e-mail: klachtenbehandeling@eckg.nl
3. Via de website van ECKG voor algemene informatie over het indienen van klachten
4. Via het klachtenformulier op de website van ECKG

Logo - Aansluiting bij ECKG - klein

Back To Top